v1.9.7

SpaceONE v1.9.7 Release Note

IAM

 • Role/Policy 관리기능 추가
  • 이제 각 회사에 맞는 Role과 Policy를 직접 설정 할 수 있습니다.
  • 각 Role 별로 API/Page Access 를 직접 설정하고 제어할 수 있습니다.

Console Common

 • IE 11 이하 미지원 안내
  • 이제 Internet Explorer 11 이하 브라우저 사용시 스페이스원 콘솔 사용이 제한됩니다.

Bugfix

 • 기타 안정성 코드 적용

Plugin Updates

 • AWS Cloud Service Plugin

Bugfix

 • AWS Cloud Service Plugin 수집 안정성 코드 추가

호환 플러그인 리스트

SpaceONE v1.9.7 에 호환되는 플러그인 버전을 안내 드립니다. 플러그인 버전은 자동으로 업데이트 가능합니다.

추가여부plugin 종류Provider플러그인 이름plugin_id
-identity.AuthkeycloakKeycloak Identity Auth Pluginplugin-keycloak-identity-auth
-identity.AuthoAuthgoogle-oauth2plugin-e6b1b0bbacc6
-inventory.Collectorawsaws-trusted-advisorplugin-eb120a41bb8d
-inventory.Collectorawsaws-ec2plugin-49f224ef6d36
Updatedinventory.Collectorawsaws-cloud-serviceplugin-54487559e402
-inventory.Collectorawsaws-personal-health-dashboardplugin-986155af217b
Deletedinventory.Collectorgoogle cloudgoogle-cloud-computeplugin-13c3051967ce
Deletedinventory.Collectorgoogle cloudgoogle-cloud-servicesplugin-87dc35ecb550
-inventory.Collectorgoogle cloudgoogle-cloud-collectorplugin-google-cloud-inven-collector
-inventory.Collectorazureazure-vmplugin-c1104066ca52
-inventory.Collectorazureazure-cloud-servicesplugin-6fec638f139c
-inventory.Collectorspaceonemonitoring-metric-collectorplugin-023782c156cf
-monitoring.DataSourceawsaws-cloudwatchplugin-41782f6158bb
-monitoring.DataSourcegoogle cloudgoogle-cloud-stackdriverplugin-57773973639a
-monitoring.DataSourceazureazure-monitorplugin-c6c14566298c
-billing.DataSourcehyperbillingaws-hyperbillingplugin-b60505e70f9d
-billing.DataSourcehyperbillingMZC hyperbillingplugin-mzc-hyperbilling-bill-datasource
-monitoring.Webhook-AWS SNS Webhookplugin-aws-sns-monitoring-webhook
-monitoring.Webhook-Prometheus Webhookplugin-prometheus-mon-webhook
-monitoring.Webhook-Amore Pacific Webhookplugin-amorepacific-monitoring-webhook
-monitoring.Webhook-Grafana Webhookplugin-grafana-monitoring-webhook
-monitoring.Webhook-Zabbix Webhookplugin-zabbix-mon-webhook
-notification.Protocol-Megazone SMS Notification Protocolplugin-sms-notification-protocol
-notification.Protocol-Megazone Voicecall Notification Protocolplugin-voicecall-notification-protocol
-notification.Protocol-Slack Notification Protocolslack-notification-protocol
-notification.Protocol-Telegram Notification Protocolplugin-telegram-noti-protocol
-notification.Protocol-Email Notification Protocolplugin-email-noti-protocol

Hotfix Updates

일자Micro ServiceVersion변경사항
----